St. Pauls 2021 Franz (II) Reinisch 1895

Franz (II) Reinisch 1895  Überholung der Orgel 2020/21
Restaurierung der Barkeranlage
Restaurierung des Spieltisches
Restaurierung Pfeifenwerk
Winddruck: 94 mm
Stimmung: 437 Hz bei 15 °  C
Einweihung: 19. September 2021
Organist: Michael Weinreich
Disposition:
I. Manual: C - f 3 54 Töne
1.  Principal 8'
2.  Principal 16'
3.  Gamba 8'
4.  Salicional 8'
5.  Flauto amabile 8'
6.  Gedeckt 8'
7.  Oktave 4'
8.  Spitzflöte 4'
9.  Rauschquint 2-fach 2  2/3'
10. Cornett  4-5-fach 2  2/3' 
11 . Mixtur 2'
12. Trompete 8'
II. Manual: C - f 3 54 Töne
13.  Lieblich Gedeckt 16'
14.  Geigen Principal 8'
15.  Dolce 8'
16.  Traversflöte 8'
17.  Gemshorn 8'
18.  Fugara 4'
19.  Rohrflöte 4'
Pedal C- d1 27 Töne
20.  Cello 8'
21.  Octavbass 8'
22.  Subbass 16'
23.  Flötenbass 16'
24.  Violonbass 16'
25.  Posaune 16'

Koppeln: I/P; II/P;  II/I;

Tritte:  mf;   f;    ff;     Annulierungstritt